fbpx

Πολιτική Rainforest Alliance

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ RAINFOREST ALLIANCE

 

Η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ φροντίζει οι πρώτες ύλες που προμηθεύεται, να προέρχονται από παραγωγούς οι οποίοι τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας όσον αφορά τις καλλιέργειες και το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε αυτές αλλά και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την αειφόρο ανάπτυξη και στοχεύει στην μείωση της φτώχειας, της ανασφάλειας και των διακρίσεων.  Όσον αφορά στην καλλιέργεια και την παραγωγή κακάο στα πλαίσια της εφαρμογής των απαιτήσεων του Rainforest Alliance-Supply Chain. έχει συντάξει και ακολουθεί αυτή την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ RAINFOREST ALLIANCE. Η πολιτική πρέπει να ακολουθείται και να υιοθετείται από όλους τους συνεργάτες που εμπλέκονται στην παραγωγή προϊόντων σύμφωνων με τις απαιτήσεις του RA. Για την επίτευξη αυτής της πολιτικής, η Διοίκηση της ΩΜΕΓΑ A.B.E.E, δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή, την διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας κακάο κατά Rainforest Alliance.

 

Στα πλαίσια αυτής η εταιρία δεσμεύεται για τα εξής:

 

 1. Στην τήρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ για την Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά και των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 2. Στη διαρκή διερεύνηση πιθανών κινδύνων/απειλών και ευκαιριών, που μπορεί να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής.
 3. Στην εξάλειψη φυλετικών διακρίσεων, ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσας, φύλου ή σεξουαλικών προτιμήσεων, θρησκευτικών και πολιτικών επιλογών, εντός και εκτός της εταιρίας, προωθώντας τον ρόλο των γυναικών μέσω της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης. Επίσης η εταιρεία επιδεικνύει ευαισθητοποίηση ως προς τις επιπρόσθετες ιδιότητες των εργαζομένων (γονείς, εγκυμονούσες, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ.).
 4. Στο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας κατάλληλες διαδικασίες για την προστασία τους, εντός και εκτός εταιρίας, βάσει των διεθνών κανονισμών και της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 5. Στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων εντός και εκτός του οργανισμού, τηρώντας την σχετική νομοθεσία για τα μισθολογικά θέματα, τα θέματα ωραρίου και αδειών, καθώς και στα θέματα μητρότητας. Η εταιρεία δεν προσλαμβάνει ανήλικους για εργασία. Αναγνωρίζει ότι η εργασία πρέπει να είναι ελεύθερη επιλογή και δεν πρέπει να υπάρχει καταναγκαστική εργασία, εργασία σε συνθήκες δουλείας ή αθέλητη εργασία. Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να αποχωρούν από την εταιρεία μετά από (εύλογη) προειδοποίηση. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν ή να σχηματίσουν εργατικά σωματεία και να διαπραγματεύονται συλλογικά. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υφίστανται διακρίσεις και έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης εκτέλεσης των καθηκόντων εκπροσώπου στον χώρο εργασίας. Γενικά καταδικάζεται κάθε μορφή κακοποίησης ή εκβιασμού (σωματική, λεκτική, σεξουαλική, ψυχολογική, κλπ.) που πλήττει την αξιοπρέπεια κάθε εργαζομένου.
 6. Στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας, προάγοντας την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας, συμμορφούμενη με τις νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων για την ασφάλεια των τροφίμων. Η εταιρεία, τηρώντας τις κοινοτικές και εθνικές νομικές απαιτήσεις, έχει σύμβαση με αρμόδιους εκ του νόμου επιστήμονες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας.
 7. Οι μισθοί και οι παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους καλύπτουν, κατ’ ελάχιστο, τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθός πρέπει πάντα να καλύπτει τις βασικές ανάγκες και να παρέχει κάποιο διαθέσιμο εισόδημα. Απαγορεύεται κάθε μορφή κράτησης μισθού χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εκάστοτε εργαζομένου. Οι ώρες εργασίας συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις
 8. Στην απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας παραπόνων/καταγγελιών, εντός και εκτός εταιρείας, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να εφαρμοστούν διορθωτικές ενέργειες.
 9. Στην προστασία του περιβάλλοντος, με σεβασμό στο τοπικό οικοσύστημα, την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας και τις ορθές πρακτικές για τη διαχείριση αλλά και τη μείωσή τους.
 10. Στην αποφυγή περιστατικών διαφθοράς/δωροδοκίας, της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας και την αποφυγή περιστατικών αθέμιτου ανταγωνισμού στις εμπορικές συναλλαγές.

Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν εκπαιδευτεί και έχουν την υποχρέωση για την επίβλεψη και απαρέγκλιτη εφαρμογή πολιτικής.

Παράλληλα στα πλαίσια αυτά η ΩΜΕΓΑ ζητά από τους προμηθευτές της και άλλες επιχειρηματικές σχέσεις:

 • Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις
 • Συμμόρφωση με την νομοθεσία και τους κανόνες που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων χωρίς διακρίσεις.
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την αποψίλωση των δασών, τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των αποβλήτων και των λυμάτων

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας ασφαλή προϊόντα, σταθερής και υψηλής ποιότητας, συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις του Rainforest Alliance. Η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας, κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται ως προς την καταλληλόλητά της.

 

Διαδικασία υποβολής αναφοράς για περιστατικά που έρχονται σε αντίθεση με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού που έρχεται σε αντίθεση με τον πολιτική επιχειρηματικής ηθικής της εταιρίας μας ή σχετικών ενδείξεων, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αναφορά (επώνυμα ή ανώνυμα) με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Τηλεφωνικά στο 27210 69347 ζητώντας εκπρόσωπο της επιτροπής επιχειρηματικής δεοντολογίας

2) Μεσω email στο complaints@omega.com.gr ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.

3) Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ, 7ο χλμ Ε.Ο. Καλαμάτας – Μεσσήνης, 24100, Καλαμάτα, (υπόψη: επιτροπής επιχειρηματικής δεοντολογίας).

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

X